Skoči na vsebino

DELOVNA PODROČJA

 

Temeljna področja delovanja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja so:

 • izvajanje ukrepov kmetijske strukturne politike in politike razvoja podeželja;
 • vzpostavitev in izvajanje integriranega administrativnega in kontrolnega sistema v kmetijstvu (IAKS);
 • izvajanje ukrepov kmetijske tržne cenovne politike, zbiranje podatkov in vzpostavitev ter izvajanje tržno informacijskega sistema (TIS);
 • izvajanje notranje kontrole in notranje revizije.

 

ARSKTRP je polno akreditirana za izvajanje najzahtevnejših postopkov pri dodeljevanju finančnih sredstev na področju kmetijstva, živilskopredelovalne industrije in razvoja podeželja. Izvaja ukrepe neposrednih plačil, ukrepe razvoja podeželja in ukrepe kmetijskih trgov.  Temeljito preverja administrativno in vsebinsko ustreznost prispelih vlog in zahtevkov. Pri obravnavi vlog izvaja vrsto kontrol, na osnovi katerih obračuna plačila oziroma določa zneske za izplačilo v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo. Skrbi za pravilno in pravočasno izplačevanje odobrenih sredstev končnim prejemnikom ter o tem poroča vladnim in evropskim institucijam. ARSKTRP je v upravnih postopkih prvostopenjski organ pri uveljavljanju podpor ali drugih pravic iz naslova ukrepov (skupne) kmetijske politike.

 

UKREPI KMETIJSKE POLITIKE

 

Z vstopom Slovenije v EU je samostojno izvajanje kmetijske politike nadomestila Skupna kmetijska politika Evropske unije. Sredstva, namenjena za izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike, se izplačujejo iz evropskih finančnih skladov in iz nacionalnih sredstev. 

 

Iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) so financirani: 

 • ukrepi neposrednih plačil: shema osnovnega plačila (plačilne pravice), plačilo za zeleno komponento, plačilo za mlade kmete, shema za male kmete ter proizvodno vezana plačila: podpora za strna žita, podpora za mleko v gorskih območjih, podpora za rejo govedi, podpora za zelenjadnice,
 • ukrepi kmetijskih trgov: ukrepi zunanje trgovine, intervencije in promocijski ukrepi,
 • ukrepi na področju čebelarstva.

Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) so financirani:

 • 14 ukrepov iz Programa razvoja podeželja 2014-2020:
  • Ukrep 1 - Prenos znanja in dejavnosti informiranja,
  • Ukrep 2 - Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah,
  • Ukrep 3 - Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila,
  • Ukrep 4 - Naložbe v osnovna sredstva,
  • Ukrep 6 - Razvoj kmetij in podjetij,
  • Ukrep 7 - Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih,
  • Ukrep 8 - Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje,
  • Ukrep 9 - Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev,
  • Ukrep 10 - Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila,
  • Ukrep 11 - Ekološko kmetovanje,
  • Ukrep 13 - Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami,
  • Ukrep 14 - Dobrobit živali,
  • Ukrep 16 - Sodelovanje,
  • Ukrep 19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost). Več...

Iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) so financirani naslednji ukrepi:

 • morski gospodarski ribolov,
 • akvakultura,
 • izvajanje skupne ribiške politike,
 • lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost,
 • predelava in trženje v ribištvu,
 • celostna pomorska politika. Več...

Iz nacionalnih sredstev lahko ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu države članice prizadetim kmetom izplačajo posebne finančne podpore (t. i. de minimis). Izključno iz nacionalnih sredstev so izplačane podopre za izvajanje komasacij in sanacij nedokončanih komasacij, podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju, ter pomoč in preventiva (sofinanciranje zavarovalnih premij) pred naravnimi nesrečami.