Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

7. 4. 2017

Sprememba uredbe KOPOP

Sprememba uredbe je bila objavljena v petek, 31. marca. Upravičenci naj bodo pozorni na spremembe pravil glede veljavnosti analiz tal (AT) in gnojilnih načrtov (GN) za kmetijska gospodarstva, ki na novo vstopajo v KOPOP ali...

6. 4. 2017

Smernice Organa upravljanja za izvajanje ukrepov CLLD za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 2014-2020

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost   Namen lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljevanju: CLLD)  je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« ob...

5. 4. 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spodbuja ohranjanje in razvoj majhnih kmetij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z 2. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 uvaja nov podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjen razvoju majhnih kmetij, na katerega bo možno kandidirati na javnem...

3. 4. 2017

Javni razpisi za finančno pomoč zaradi požara ali strele in smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo in škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da je v Uradnem listu RS 15/17, dne 31. 3. 2017, objavilo tri javne razpise, in sicer za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara...

30. 3. 2017

OBVESTILO govedorejcem, vključenim v operacijo "dobrobit živali za govedo"

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so se vključili v operacijo "DOBROBIT ŽIVALI - GOVEDO", morajo za živali, za katere bodo uveljavljali omenjeni zahtevek, izvesti zatiranje notranjih zajedavcev na podlagi predhodne...

27. 3. 2017

Objavljen je javni razpis za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo ter spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017 v višini 5 mio EUR

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 24. 3. 2017 objavilo javni razpis za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo ter spravilo lesa iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2017 v višini 5 mio EUR...

23. 3. 2017

Obvezno hranjenje dokumentacije KOPOP in EK za upravičence

Tretji odstavek 142. člena uredbe, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, določa, da morajo upravičenci na KMG še pet let po zadnji pridobitvi plačila za ukrepe razvoja podeželja iz te uredbe hraniti vse račune, deklaracije, izjave,...

21. 3. 2017

Posodobljena navodila za vodenje evidenc KOPOP in EK s primerom

Z letošnjim letom lahko upravičenci v okviru ukrepa kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP) uveljavljajo zahtevke tudi za operacijo Ohranjanje mejic. Ker pa je pri ukrepu KOPOP zahtevano vodenje evidenc, je tudi za...

20. 3. 2017

Informacija o ukinitvi podpore za beljakovinske rastline v okviru shem neposrednih plačil in o skrajšanju obdobja setve naknadnih posevkov za namen zelene komponente

INFORMACIJA O UKINITVI PODPORE ZA BELJAKOVINSKE RASTLINE Slovenija od leta 2015 dalje v okviru shem proizvodno vezanih plačil namenja pomoč petim sektorjem, med drugim tudi beljakovinskim rastlinam. V obeh letih izvajanja...

17. 3. 2017

Izdane odločbe za ukrep Zmanjšanje proizvodnje mleka

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je danes, v okviru ukrepa Zmanjšanje proizvodnje mleka, odpremila 114 pozitivnih odločb za vloge za prvo redukcijsko obdobje, v skupnem znesku 106.756,23 EUR. Upravičenci bodo...

16. 3. 2017

Obveznost poročanja za prejemnike sredstev iz 1. javnega razpisa za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča vse prejemnike sredstev iz 1. javnega razpisa za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015, da so dolžni Agenciji poslati letno poročilo o...

14. 3. 2017

Pravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev in varstvo čebel

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, skupaj z Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, in v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije ter Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije začenja vsakoletne...

13. 3. 2017

Ukinitev podpore za beljakovinske rastline v letu 2017 v okviru shem neposrednih plačil

Slovenija od leta 2015 dalje v okviru shem proizvodno vezanih plačil namenja pomoč petim sektorjem, med drugim tudi beljakovinskim rastlinam. V obeh letih izvajanja podpore za beljakovinske rastline je Slovenija presegla...

6. 3. 2017

Sprememba Javnega razpisa za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 3. 3. 2017 v Uradnem listu objavilo enomesečno podaljšanje obdobja za vlaganje vlog pri 6. javnem razpisu za Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za...

27. 2. 2017

Podaljšanje objave javnega razpisa za naložbe velikih podjetij v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu RS dne 24. 2. 2017 objavilo trimesečno podaljšanje obdobja za vlaganje vlog pri javnem razpisu za Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma...

ARHIV