Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Ukrep Izjemna izravnalna pomoč proizvajalcem mleka


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) bo predvidoma danes, dne 26. 4. 2017, vsem potencialnim upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev sredstev, poslala predtiskane obrazce »Izjemna izravnalna pomoč...

Objavljen 1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v objavilo 1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim bo razpisalo 2 milijona evrov nepovratnih sredstev. Ukrep omogoča vzpostavitev...

Sprejeta Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020


Vlada RS je sprejela Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. S sprejetjem Uredbe je vzpostavljena podlaga za objavo prvih javnih razpisov v okviru ukrepa...

Obvestilo o predpisanih obrazcih za vodenje evidenc pri ukrepu KOPOP


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opozarja vse upravičence, ki uveljavljajo plačila za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP), da morajo pri izvajanju tega ukrepa voditi evidence, ki so predpisane...

Evropska komisija: Javno posvetovanje o modernizaciji in poenostavitvi skupne kmetijske politike


Evropska komisija je v šestih tednih, odkar je začela javno posvetovanje o modernizaciji in poenostavitvi skupne kmetijske politike, prejela že več kot 25.000 odgovorov. Posvetovanje bo potekalo do 2. maja 2017, nato pa bo...

Sprememba uredbe KOPOP


Sprememba uredbe je bila objavljena v petek, 31. marca. Upravičenci naj bodo pozorni na spremembe pravil glede veljavnosti analiz tal (AT) in gnojilnih načrtov (GN) za kmetijska gospodarstva, ki na novo vstopajo v KOPOP ali...

Smernice Organa upravljanja za izvajanje ukrepov CLLD za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 2014-2020


Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost   Namen lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljevanju: CLLD)  je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju...

ARHIV